Vyhledat na webu

Zavřít

Společnost J. V. Jirsíka

Společnost J. V. Jirsíka

Společnost J. V. Jirsíka


V průběhu roku 1990 postupně vznikala při schůzkách skupiny absolventů s vedením GJVJ myšlenka vytvořit v duchu dřívějších tradic gymnázia společnost lidí, které spojují vzpomínky na krásná léta prožitá na Jirsíkově gymnáziu. Dne 17. 1. 1991 byla podepsána smlouva přípravného výboru a po vyřízení všech nezbytných formalit bylo dne 30. 1. 1991 registrováno občanské sdružení pod č. VSP / 1 – 4622 / 91 – R s názvem Společnost J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Členy představenstva se stali p. V. Kulhánek (předseda), JUDR. J. Linhart (místopředseda), Mgr. B. Cháb (jednatel), a dále PhDr. J. Chvojka, MUDr. J. Krbec, Mgr. K. Krupka, ing. L. Melichar, Mgr. M. Nový, RNDr. V. Šulista a RNDr. J. Zahradník. Vůdčí ideou a cílem Společnosti JVJ bylo obnovení a udržování památky na zakladatele Gymnázia J. V. Jirsíka, čtvrtého biskupa českobudějovické diecése, a dále pak zprostředkování kontaktů mezi absolventy GJVJ a sdružování všech příznivců školy.

Tyto myšlenky byly v řadě schůzek na podzim r. 1991 blíže rozváděny. Zvláště velkým impulsem pro brzké zahájení činnosti byl jak neutěšený stav hrobu J. V. Jirsíka na Staroměstské hřbitově, tak i zjištění, že v Bechyni existuje sádrový model původní sochy J. V. Jirsíka, vytvořené J. V. Myslbekem, která byla v r. 1926 slavnostně odhalena na příhodném místě u Černé věže v těsné blízkosti katedrálního kostela sv. Mikuláše. Tuto sochu němečtí okupanti zničili a myšlenka na její obnovu postavila Společnost JVJ před náročný a dlouhodobý úkol.

Kromě toho bylo nutno ve spolupráci s vedením gymnázia po jeho opětovném přejmenování tentokrát na Gymnázium J. V. Jirsíka pořídit a na budovu školy umístit vhodnou desku s názvem školy a do vestibulu školy umístit bustu J. V. Jirsíka. 

Společnost tedy přistoupila k získávání finančních prostředků tak, jako byly kdysi získávány prostředky na původní sochu J. V. Jirsíka. Významnou podporou byla živá reakce četných absolventů GJVJ na tuto myšlenku. Společnost tak začala postupně střádat příspěvky, mezi nimiž byly i poměrně vysoké částky, věnované jednotlivci či organizacemi. Je pozoruhodné, z jak vzdálených končin světa se ozvali absolventi Jirsíkova gymnázia. 

Z příspěvků byly postupně financovány prozatímní úpravy hrobu J. V. Jirsíka a jeho okolí, Společnost JVJ spolu s GJVJ nesla náklady na desku s názvem školy a náklady na bustu J. V. Jirsíka. Busta byla slavnostně odhalena dne 19. června 1991 za přítomnosti primátora Českých Budějovic ing. J. Talíře a budoucího biskupa českobudějovické diecése A.Lišky. Busta je velice krásná a cenná práce akademického sochaře M.Knoblocha za pomoci ing. arch. V. Rybáka dle dobové předlohy a byla vhodně umístěna ve vestibulu školy

V době, kdy se zdálo, že od získání peněz na znovu postavení pomníku J. V. Jirsíka nás dělí ještě několik dlouhých let, objevil se štědrý dárce, který poskytl prostředky potřebné na úhradu skutečných nákladů. Klub přátel města Českých Budějovic, který byl o objevení modelu sochy informován, se ujal po dohodě se sponzorem, Úřadem města a Společností JVJ úkolu zhotovit novou sochu dle zachovaného modelu a umístit ji na původním místě. Dobrá věc se podařila a socha J. V. Jirsíka spolu se sochou A. Lanny byly slavnostně odhaleny 2. října 1993.

Společnost J. V. Jirsíka se spolu s gymnáziem též podílela na organizaci oslav školních výročí, jež vyvrcholily velkolepou připomínkou 150. výročí založení gymnázia (1868-2018).

Po úmrtí dlouholetého předsedy Společnosti, pátera Václava Kulhánka, bylo v roce 2021 zvoleno nové představenstvo, jež tvoří Václav Kuneš jako předseda, Bohuslav Cháb jako místopředseda a Jaroslav Pustina jako jednatel. Na práci Společnosti se dále podílejí bývalí i současní kolegové Marie Vazačová, Václav Týml, Helena Kubíčková, Edita Pavelková a historik Jiří Chvojka.

V současné době bychom rádi rozšířili členskou základnu Společnosti J. V. Jirsíka a postupně ji přetavili do podoby sdružení absolventů naší školy, kteří chtějí se svou alma mater udržovat bližší vztah a podílet se na jejím chodu. Nabízí se např. pořádání pravidelných setkání absolventů ve škole či zvaní někdejších studentů na besedy se současnými žáky, např. v rámci kariérového poradenství při představování nejrůznějších oborů. V ročence, kterou Společnost nadále bude vydávat a postupně získá i elektronickou podobu, bychom rádi zveřejňovali také medailony úspěšných absolventů či krátké rozhovory s nimi.

Zájemci o členství ve Společnosti se mohou obracet na Helenu Kubíčkovou (kubickova@gjvj.cz). Veškeré dotazy k činnosti Společnosti zodpoví Václav Kuneš (kunes@gjvj.cz).

Přáním představenstva Společnosti do budoucích let je, aby význam Gymnázia J. V. Jirsíka byl vždy oceňován nejen všemi jeho absolventy, ale i širokou kulturní veřejností.

Vivat, crescat, floreat!


Odhalení busty J. V. Jirsíka. Zleva: manželé Rybákovi, Mons. V. Dvořák, Mons. A. Liška, ak. sochař M. Knobloch, B. Cháb, Mons. J. KavaleŘeditel GJVJ B. Cháb při projevu po odhalení busty J. V. Jirsíka. Zleva: primátor ing. J. Talíř, B. Cháb, Mons. A. Liška 


Představenstvo Společnosti J. V. Jirsíka:

Předseda:Mgr. Václav Kuneš
Místopředseda:Mgr. Bohuslav Cháb
Jednatel:RNDr. Jaroslav Pustina
Členská základna:Mgr. Helena Kubíčková
Kontakt s bývalými učiteli:Mgr. Marie Vazačová
Péče o památku J. V. Jirsíka:PhDr. Václav Týml
Spolupráce s Jihočeským muzeem: PhDr. Jiří Chvojka
Hospodaření:Ing. Edita Pavelková

 

Zobrazit navigaci