Vyhledat na webu

Zavřít

Projekty

Projekty

Realizované projekty


Šablony GJVJ 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků. Projekt probíhá formou zjednodušeného financování prostřednictvím šablon.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002794

Termín realizace: leden 2022 - prosinec 2025

Celková poskytnutá částka dotace: 2 420 534,- Kč

Spolufinancováno Evropskou unií


Digitalizujeme školu

Realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1.

Termín realizace projektu: 2022 - 2024

Celková poskytnutá částka:

 • 2022 Zakoupení digitálních technologií: 526 000,-
 • 2022 Prevence digitální propasti 101 000,-
 • 2023 Prevence digitální propasti 94 000,-
 • 2024 Prevence digitální propasti 36 000,-

leták.pdf

Doučování žáků škol

Od ledna 2022 je Gymnázium J. V. Jirsíka zapojeno do projektu Doučování žáků škol. Tento projekt má za cíl vyrovnat vzdělávací ztráty žáků související s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19. Jedná se o následující dvě aktivity:

 • individuální doučování žáků gymnázia,
 • skupinové doučování žáků gymnázia.

Doučování je zaměřeno zejména na stěžejní předměty a probíhá prezenční formou. Doučování bude nabídnuto všem žákům prostřednictvím vyučujících daných předmětů.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Leták.pdf

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Gymnázium J. V. Jirsíka

Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III: https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Stručný popis klíčové aktivity č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III) a zapojení Vaší školy do této klíčové aktivity: 

"Gymnázium J. V. Jirsíka je zapojeno do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity č.7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III). Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje II a školních akčních plánech jednotlivých škol."

Podpořené budou tyto aktivity (šablony): 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ, 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ, 7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, 7e: Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů, 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.

Jirsíkovo vzdělávací centrum

Projekt „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ byl předložen v rámci 57. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Projektu, jehož celkové náklady činí 15 979 914,78 Kč, z toho způsobilé náklady 15 677 414,78 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 13 325 802,56 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia zahájena dne 5. 9. 2016, s cílem dokončit projekt nejpozději do 5. 5. 2022.

Předmětem navrhovaných stavebních úprav je celková rehabilitace minimálně využívaného prostoru k účelům zdokonalování jak studentů školy po skončení vyučování, tak dalších účastníků z řad studentů i veřejnosti ve smyslu jazykové výuky a zdokonalování IT a technických znalostí a schopností. Aktivita je rovněž cílena jako součást prevence a protidrogové výchovy. Celková kapacita prostor je předpokládána v rozsahu do 50 osob.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace a digitalizace zájmové výuky cizích jazyků a informatiky vč. zapojení nových výukových metod,
 • modernizace výuky technických a řemeslných oborů,
 • zvýšení využívání moderních digitálních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu o studium cizích jazyků pod záštitou Gymnázia J. V. Jirsíka,
 • individualizace výuky,
 • zkvalitnění přípravy studentů v oblasti cizích jazyků pro navazující studium na vysokých školách,
 • podpora uplatnění absolventů a dalších účastníků na trhu práce,
 • zaměření na sladění poptávky a nabídky na regionálním trhu práce,
 • optimalizace výuky prostřednictvím spolupráce se školským zařízením,
 • smlouva o vzájemné spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích,
 • vytvoření synergie s již zrealizovanými projekty,
 • zkvalitnění venkovního prostředí areálu školy prostřednictvím úpravy zeleně,
 • mimoškolní zájmová aktivita,
 • zajištění bezbariérovosti – plošina, bezbariérové WC.

Projekt „Jirsíkovo vzdělávací centrum“ je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt GJVJ 2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013091

Tento projekt, který je spolufinancován Evropskou unií a předložen v rámci výzvy OP VVV, probíhá na naší škole po dva školní roky, do konce školního roku 2019/21. Projekt probíhá formou zjednodušeného financování prostřednictvím šablon.

Projekt je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání pedagogů a podporu studentů ohrožených studijním neúspěchem.

Digitální technologie ve výuce cizích jazyků

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012371

Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, šíření příkladů dobré praxe ve školách a příkladná integrace digitálních technologií do výuky cizích jazyků (anglického a německého  jazyka) ze strany vzorové školy. Vzorová škola chce předat zkušenosti, zavedené praktiky a vyzkoušené metody a pomoci tak dalším pedagogům ze škol zájemců při hledání efektivních vyučovacích postupů cizích jazyků s použitím digitálních technologií. Díky tomuto projektu se školy, resp. vybraní pedagogičtí pracovníci, naučí novým technikám a pomocí digitálních technologií začnou využívat metody, které žáky i samotné učitele v této oblasti obohatí natolik, že se jejich efektivita výuky a motivace dětí mnohonásobně zvýší.

Vzorová škola se bude snažit zajistit školám zájemců a jejím pedagogickým pracovníkům i žákům, metodickou a technickou podporu ve využití a integraci inovativních metod. Podporu bude poskytovat v průběhu celé realizace projektu dle individuálních potřeb škol zájemce. Vzhledem k tomu, že i pedagogové vzorové školy musí neustále obohacovat své znalosti a dovednosti za pomoci digitálních technologií, budou tito v rámci projektu absolvovat vzdělávací kurzy.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od EU. Celková poskytnutá částka dotace činí 8431583,75 Kč.


ICT a digitální výuka

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012419

Role školy: partner projektu s finanční podporou

Období realizace: 1. 1. 2020 – 30. 4. 2022

Příjemce dotace: Gymnázium Globe, s.r.o.

Cíle: 

 • Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol
 • Zkvalitnit školní výuku v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení prohloubením vzdělávání pedagogických pracovníků

Modernizace laboratoře fyziky

Projekt „Modernizace laboratoře fyziky“ byl předložen v rámci 67. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, v prioritní ose 6.2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 2 255 398,26 Kč, z toho způsobilé náklady 2 188 848,26 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 1 860 521,02 Kč.
Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia J. V. Jirsíka zahájena dne 28. 2. 2018, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 3. 2020.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky fyziky. Projekt výrazně pozvedne kvalitu výuky klíčových kompetencí přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.  To bude zajištěno skrze modernizaci laboratoře fyziky drobnými stavebními úpravami, dále pořízením nového nábytku do laboratoře a zakoupením moderních učebních pomůcek.

Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci žáků ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Projekt „Modernizace laboratoře fyziky“ je spolufinancován Evropskou unií. 


Projekt GJVJ 2017

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006621 

Tento projekt, který je spolufinancován Evropskou unií a předložen v rámci výzvy OP VVV 02_16_035, probíhá na naší škole po dva školní roky, do konce školního roku 2018/19. Projekt probíhá formou zjednodušeného financování prostřednictvím šablon. Projekt je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání pedagogů a podporu studentů ohrožených studijním neúspěchem.


Modernizace učeben na Gymnáziu J. V. Jirsíka

Tento projekt byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. 

Projektu, jehož celkové náklady činí 5 434 927,10 Kč, z toho způsobilé náklady 5 169 937,10 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 4 394 446,53 Kč. Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia J. V. Jirsíka zahájena dne 14. 7. 2015, s cílem dokončit projekt nejpozději do 28. 9. 2018. 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodovědných předmětů a práce s digitálními technologiemi na Gymnáziu J. V. Jirsíka. To bude zajištěno díky pořízení nového vybavení do dvou jazykových učeben, dvou počítačových učeben, vybudování tabletové třídy přírodních věd a pořízení digitálních technologií do dalších odborných učeben (1x biologie, 2x fyzika, 1x chemie).

Vzdělávání na Gymnáziu J. V. Jirsíka též bude zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem projektu je rovněž zajistit bezbariérový přístup pomocí schodolezu. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci žáků ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
 • modernizace a digitalizace výuky přírodních věd,
 • modernizace výuky IVT,
 • zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu o studium cizích jazyků a přírodovědných oborů na gymnáziu,
 • zkvalitnění přípravy žáků v oblasti cizích jazyků a přírodních věd pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,
 • zlepšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce,
 • zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy,
 • zajištění bezbariérovosti,
 • zkvalitnění venkovního prostranství výsadbou zeleně.

Projekt „Modernizace učeben na Gymnáziu J. V. Jirsíka“ je spolufinancován Evropskou unií.Spolupráce s Nadací ČEZ

Oranžová učebna GJVJ 2016

Ve třetím ročníků soutěže Vím proč zvítězili naši studenti Jan Střeleček a Tomáš Konečný ve své kategorii s videem Slzy vína (https://www.youtube.com/watch?v=iqaxtYf_PuM). Díky tomu jsme získali 200 000 Kč na vybavení školy v rámci projektu nadace ČEZ Oranžová učebna. Tuto částku (navýšenou o další finance z rozpočtu zřizovatele) jsme využili k rozšíření kapacity posluchárny fyziky na 68 míst a také na novou katedru. Díky tomu má naše škola učebnu vhodnou k pořádání besed a přednášek. Nová katedra obsahuje také rozvody elektřiny a demonstrační regulovatelný zdroj, díky čemuž můžeme jednoduše a efektivně předvádět fyzikální experimenty.

Také jsme obnovili HW vybavení praktik, takže v rámci výuky požíváme nové notebooky.

Oranžové schody 2016

Dalším úspěšným projektem v roce 2016 byly Oranžové schody – díky tomuto projektu se nám podařilo započít s budováním bezbariérového přístupu – ve škole byly nainstalovány dva „schodolezy“, přičemž náklady projektu byly ve výši 360 000,- Kč.

Oranžová učebna 2014

Od roku 2014 mohou naši učitelé a studenti nově při hodinách využívat hlasovací zařízení. Jde o skvělý doplněk klasické výuky, kdy si studenti i učitelé mohou na několika testových úlohách rychle ověřit pochopení učiva. Naše škola mohla zakoupit dvě sady zařízení včetně příslušenství v rámci účasti na projektu Oranžová učebna pořádaném Nadací ČEZ. Děkujeme za finanční podporu. Obě sady hlasovacího zařízení jsou primárně v učebnách fyziky, díky tabletům jsou však využívány i v jiných předmětech.


Projekt GJVJ 2015

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt, který skončil 31. 12. 2015, přinesl možnosti zlepšení výuky jazyků formou jazykových kursů pro vyučující i pro studenty. Za peníze z tohoto projektu vycestovali studenti francouzštiny do Normandie a čtyři vybraní zástupci z tříd vyššího gymnázia jeli za odměnu do jižní Anglie. Oba zájezdy, na které vyjelo celkem 73 studentů, byly s výukou v místním jazyce.

Dále nám projekt přinesl možnost doplnit prostřednictvím Čtenářských dílen školní knihovnu, která se tak rozrostla o řadu titulů současné literatury.


Badatelsky orientovaná výuka

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/27­.02945 

Cílem projektu bylo vybavit laboratoře a učebny tak, aby byla studentům umožněna badatelsky orientovaná výuka fyziky, chemie a biologie, a tím došlo ke zkvalitnění výuky těchto předmětů na Gymnáziu J. V. Jirsíka.

Projekt řeší problém nedostatečného vybavení k výuce přírodovědných předmětů (chemie, biologie, fyzika) a nedostatečného zájmu studentů o navazující studium těchto oborů, tedy i nedostatek kvalifikovaných odborníků v těchto oborech na trhu práce. Cílem projektu je zatraktivnit výuku těchto předmětů a přesvědčit žáky, že věnovat se studiu technických a přírodovědných oborů se vyplatí jim i společnosti.

V rámci projektu byly nakoupeny demonstrační soupravy, měřící systémy včetně laboratorních notebooků s příslušným softwarem, laboratorní stoly, mikroskopy, hvězdářský dalekohled, 3D tiskárna či 3D scanner. Realizací projektu dojde k výraznému zvýšení informační gramotnosti žáků zvýšením využití moderních informačních a komunikačních technologií při výuce biologie, chemie a fyziky.

Doba realizace projektu: 1/2014 – 2/2015

Rozpočet projektu: 4,1 mil. Kč

Dotace: 3,4 mil. Kč


Projekt GJVJ 2012

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt skončil 31. 8. 2014 a během jeho trvání byly vytvořeny vzdělávací materiály, které jsou sdíleny v databance vzdělávacích materiálů MŠMT. 


Dotkni se 20. století

Tříletý vzdělávací projekt Národního muzea, financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, si klade za cíl více zapojit paměťové instituce do výuky dějin 20. století na základních a středních školách.

Autoři projektu chtějí žáky oslovit atraktivním způsobem –prostřednictvím expozic, výstav, sbírkových předmětů – autentických dokladů minulosti a jejich příběhů. S využitím moderních technologií,digitalizovaného obsahu kulturních institucí, ale např. i replik sbírkových předmětů ve výuce dějepisu se tak dějiny 20. století přiblíží studentům opravdu téměř na dosah.

Jsme pilotní školou tohoto projektu.


Češi a Němci ve 40. letech 20. století 

Projektu, který finančně zajišťoval OP VK 1.1 Práce s mimořádně nadanými studenty a trval 1,5 roku se účastnili společně naši studenti a studenti z partnerského gymnázia v bavorském Chamu. Během loňského roku studenti získávali a zpracovávali informace o desítkách lidských osudů v období čtyřicátých let 20. století.Informace pocházejí od pamětníků, z obecních kronik a archívů i z odborné literatury.

Výsledkem práce bylo vydání sborníku stejného jména a vytvoření 11 výstavních panelů, které může škola bezplatně zapůjčit případným zájemcům. Z panelů předkládáme ukázky. V případě zájmu o tuto výstavu kontaktujte Mgr. V. Kojana, který byl garantem projektu na naší straně.


Systémová implementace IT do přímé výuky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt skončil 30. června 2010.


Aktuality

Projektový den s partnerskou školou z Lince
Projekty

Projektový den s partnerskou školou z Lince

28/05/2024

Minulý týden, v úterý 21.5., nás navštívili studenti z partnerské školy Bundesrealgymnasium Landwied...

Přečíst více
Setkání v Berlíně - Projekt Sdílené dějiny
Projekty

Setkání v Berlíně - Projekt Sdílené dějiny

27/10/2023

V pátek 20.10.2023 jsme se vydali na třetí, poslední část naší výpravy, a to do Berlína....

Přečíst více
Unsere Wanderung – Projekt Sdílené dějiny
Projekty

Unsere Wanderung – Projekt Sdílené dějiny

24/10/2023

Naše putování začalo v Liberci, kde jsme se sešli s německou skupinou. Nejdříve jsme šli všichni na ...

Přečíst více
Sdílené dějiny – společné cesty PODRUHÉ
Projekty

Sdílené dějiny – společné cesty PODRUHÉ

27/09/2023

V pátek 22. 9. se skupinka studentů v doprovodu pana profesora Jakubíka a paní profesorky Gottwaldov...

Přečíst více
Erasmus na severu Španělska aneb klidný Penagos
Projekty

Erasmus na severu Španělska aneb klidný Penagos

29/06/2023

V neděli 7. května se skupina mladých studentů a profesorek vydala na 10denní dobrodružnou cestu do ...

Přečíst více
Erasmus Polsko
Projekty

Erasmus Polsko

21/04/2023

Dne 27.3. se skupinka studentů vydala do Polska v rámci projektu Erasmus K1. ...

Přečíst více
Projekt „Women Power“
Projekty

Projekt „Women Power“

10/04/2023

V týdnu od 27. do 31. března naši školu navštívilo 32 studentů a učitelů v rámci projektu „Women Pow...

Přečíst více
Europe goes local
Projekty

Europe goes local

04/04/2023

V pátek ráno jsme se vydaly vlakem do Prahy. Našim cílem bylo představení našeho dlouhodobého projek...

Přečíst více
Zakončili jsme projekt Erasmus „My City is Beautiful“
Projekty

Zakončili jsme projekt Erasmus „My City is Beautiful“

20/03/2023

Před třemi lety se naše gymnázium zapojilo do projektu „My City is Beautiful“ v ...

Přečíst více

Výběrová řízení - Archiv


Zobrazit navigaci