Spolupráce s nadací ČEZ

V rámci projektů, vyhlašovaných Nadací ČEZ se nám několikrát podařilo zkvalitnit a rozšířit vybavení školy, zejména přírodovědných předmětů.

Konkrétně se jednalo o tyto projekty:

 

Oranžová učebna GJVJ 2016

 

Ve třetím ročníků soutěže Vím proč zvítězili naši studenti Jan Střeleček a Tomáš Konečný ve své kategorii s videem Slzy vína (https://www.youtube.com/watch?v=iqaxtYf_PuM). Díky tomu jsme získali 200 000 Kč na vybavení školy v rámci projektu nadace ČEZ Oranžová učebna. Tuto částku (navýšenou o další finance z rozpočtu zřizovatele) jsme využili k rozšíření kapacity posluchárny fyziky na 68 míst a také na novou katedru. Díky tomu má naše škola učebnu, vhodnou k pořádání besed a přednášek. Nová katedra obsahuje také rozvody elektřiny a demonstrační regulovatelný zdroj, díky čemuž můžeme jednoduše a efektivně předvádět fyzikální experimenty.

Také jsme obnovili HW vybavení praktik, takže v rámci výuky požíváme nové notebooky.

 

Oranžové schody 2016

 

Dalším úspěšným projektem v roce 2016 byly Oranžové schody – díky tomuto projektu se nám podařilo započít s budováním bezbariérového přístupu – ve škole byly nainstalovány dva „schodolezy“, přičemž náklady projektu byly ve výši 360 000.

 

Oranžová učebna 2014

 

Od roku 2014 mohou naši učitelé a studenti nově při hodinách využívat hlasovací zařízení. Jde o skvělý doplněk klasické výuky, kdy si studenti i učitelé mohou na několika testových úlohách rychle ověřit pochopení učiva. Naše škola mohla zakoupit dvě sady zařízení včetně příslušenství v rámci účasti na projektu Oranžová učebna pořádaném Nadací ČEZ. Děkujeme za finanční podporu. Obě sady hlasovacího zařízení jsou primárně v učebnách fyziky, díky tabletům jsou však využívány i v jiných předmětech.

Projekt GJVJ 2015

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt, který skončil 31. 12. 2015, přinesl možnosti zlepšení výuky jazyků formou jazykových kursů pro vyučující i pro studenty. Za peníze z tohoto projektu vycestovali studenti francouzštiny do Normandie a čtyři vybraní zástupci z tříd vyššího gymnázia jeli za odměnu do jižní Anglie. Oba zájezdy, na které vyjelo celkem 73 studentů, byly s výukou v místním jazyce.

Dále nám projekt přinesl možnost doplnit prostřednictvím Čtenářských dílen školní knihovnu, která se tak rozrostla o řadu titulů současné literatury.

Mezinárodní kuchyně – cesta která spojuje

Mezinárodní projekt Comenius, kterého se účastní zástupci České republiky, Německa, Turecka, Itálie a Litvy.

Cílem projektu, který bude probíhat v letech 2013 – 2015 je poznávat národní kuchyně účastnických zemí a vytvořit společnou mezinárodní kuchařku.

Badatelsky orientovaná výuka

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/27­.02945

Popis projektu:

Cílem projektu bylo vybavit laboratoře a učebny tak, aby byla studentům umožněna badatelsky orientovaná výuka fyziky, chemie a biologie, a tím došlo ke zkvalitnění výuky těchto předmětů na Gymnáziu J. V. Jirsíka.

Projekt řeší problém nedostatečného vybavení k výuce přírodovědných předmětů (chemie, biologie, fyzika) a nedostatečného zájmu studentů o navazující studium těchto oborů, tedy i nedostatek kvalifikovaných odborníků v těchto oborech na trhu práce. Cílem projektu je zatraktivnit výuku těchto předmětů a přesvědčit žáky, že věnovat se studiu technických a přírodovědných oborů se vyplatí jim i společnosti.

V rámci projektu byly nakoupeny demonstrační soupravy, měřící systémy včetně laboratorních notebooků s příslušným softwarem, laboratorní stoly, mikroskopy, hvězdářský dalekohled, 3D tiskárna či 3D scanner. Realizací projektu dojde k výraznému zvýšení informační gramotnosti žáků zvýšením využití moderních informačních a komunikačních technologií při výuce biologie, chemie a fyziky.

Doba realizace projektu: 1/2014 – 2/2015

Rozpočet projektu: 4,1 mil. Kč

Dotace: 3,4 mil. Kč

Edison

EDISON je mezinárodní projekt zprostředkovávaný neziskovou organizací AIESEC, která sdružuje přes 100 000 studentů ze 124 zemí světa.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.


Projekt GJVJ 2012

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt skončil 31. 8. 2014 a během jeho trvání byly vytvořeny vzdělávací materiály, které jsou sdíleny v databance vzdělávacích materiálů MŠMT nebo jsou dostupné na následujících odkazech:


Čtenářská gramotnost Dějiny literatury Lit. a jaz. seminář

Cizí jazyky Reálie AJ Reálie NJ Latinská gramatika
Chemie Obecná chemie Organická chemie

Matematika Goniometrické funkce Analytická geometrie Deskriptivní geometrie
Biologie Botanika Biologie člověka Zoologie
Fyzika Praktika 1.r. Praktika 2.r.

ZSV Psychologie Výchova k občanství

Estetická výchova Dějiny umění Dějiny hudby

Zeměpis Regionální geografie Krajinná sféra

Člověk a příroda Abiotické faktory Člověk a zdraví


Dotkni se 20. století

Tříletý vzdělávací projekt Národního muzea, financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, si klade za cíl více zapojit paměťové instituce do výuky dějin 20. století na základních a středních školách.

Autoři projektu chtějí žáky oslovit atraktivním způsobem –prostřednictvím expozic, výstav, sbírkových předmětů – autentických dokladů minulosti a jejich příběhů. S využitím moderních technologií,digitalizovaného obsahu kulturních institucí, ale např. i replik sbírkových předmětů ve výuce dějepisu se tak dějiny 20. století přiblíží studentům opravdu téměř na dosah.

Jsme pilotní školou tohoto projektu.


Češi a Němci ve 40. letech 20. století

Projektu, který finančně zajišťoval OP VK 1.1 Práce s mimořádně nadanými studenty a trval 1,5 roku se účastnili společně naši studenti a studenti z partnerského gymnázia v bavorském Chamu. Během loňského roku studenti získávali a zpracovávali informace o desítkách lidských osudů v období čtyřicátých let 20. století.Informace pocházejí od pamětníků, z obecních kronik a archívů i z odborné literatury.

Výsledkem práce bylo vydání sborniku stejného jména a vytvoření 11 výstavních panelů, které může škola bezplatně zapůjčit případným zájemcům.Z panelů předkládáme ukázky. V případě zájmu o tuto výstavu kontaktujte Mgr. V.Kojana, který byl garantem projektu na naší straně.


Systémová implementace IT do přímé výuky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt skončil 30. června 2010.