Modernizace učeben na Gymnáziu J. V. Jirsíka

  Tento projekt byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. 

  Projektu, jehož celkové náklady činí 5 434 927,10 Kč, z toho způsobilé náklady 5 169 937,10 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 4 394 446,53 Kč. Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia J. V. Jirsíka zahájena dne 14. 7. 2015, s cílem dokončit projekt nejpozději do 28. 9. 2018. 

  Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků, přírodovědných předmětů a práce s digitálními technologiemi na Gymnáziu J. V. Jirsíka. To bude zajištěno díky pořízení nového vybavení do dvou jazykových učeben, dvou počítačových učeben, vybudování tabletové třídy přírodních věd a pořízení digitálních technologií do dalších odborných učeben (1x biologie, 2x fyzika, 1x chemie).

  Vzdělávání na Gymnáziu J. V. Jirsíka též bude zkvalitněno díky zajištění vnitřní konektivity dle standardu daného výzvou č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem projektu je rovněž zajistit bezbariérový přístup pomocí schodolezu. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci žáků ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

   

  Specifickými cíli projektu jsou:

    • modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků vč. zapojení nových výukových metod,
    • modernizace a digitalizace výuky přírodních věd,

    • modernizace výuky IVT,

    • zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,

    • zvýšení zájmu o studium cizích jazyků a přírodovědných oborů na gymnáziu,

    • zkvalitnění přípravy žáků v oblasti cizích jazyků a přírodních věd pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,

    • zlepšení uplatnitelnosti žáků na trhu práce,

    • zajištění a zlepšení vnitřní konektivity školy,

    • zajištění bezbariérovosti,

    • zkvalitnění venkovního prostranství výsadbou zeleně.


    Projekt „Modernizace učeben na Gymnáziu J. V. Jirsíka“ je spolufinancován Evropskou unií.

    Spolupráce s nadací ČEZ

    V rámci projektů, vyhlašovaných Nadací ČEZ se nám několikrát podařilo zkvalitnit a rozšířit vybavení školy, zejména přírodovědných předmětů.

    Konkrétně se jednalo o tyto projekty:

     

    Oranžová učebna GJVJ 2016

     

    Ve třetím ročníků soutěže Vím proč zvítězili naši studenti Jan Střeleček a Tomáš Konečný ve své kategorii s videem Slzy vína (https://www.youtube.com/watch?v=iqaxtYf_PuM). Díky tomu jsme získali 200 000 Kč na vybavení školy v rámci projektu nadace ČEZ Oranžová učebna. Tuto částku (navýšenou o další finance z rozpočtu zřizovatele) jsme využili k rozšíření kapacity posluchárny fyziky na 68 míst a také na novou katedru. Díky tomu má naše škola učebnu vhodnou k pořádání besed a přednášek. Nová katedra obsahuje také rozvody elektřiny a demonstrační regulovatelný zdroj, díky čemuž můžeme jednoduše a efektivně předvádět fyzikální experimenty.

    Také jsme obnovili HW vybavení praktik, takže v rámci výuky požíváme nové notebooky.

     

    Oranžové schody 2016

     

    Dalším úspěšným projektem v roce 2016 byly Oranžové schody – díky tomuto projektu se nám podařilo započít s budováním bezbariérového přístupu – ve škole byly nainstalovány dva „schodolezy“, přičemž náklady projektu byly ve výši 360 000.

     

    Oranžová učebna 2014

     

    Od roku 2014 mohou naši učitelé a studenti nově při hodinách využívat hlasovací zařízení. Jde o skvělý doplněk klasické výuky, kdy si studenti i učitelé mohou na několika testových úlohách rychle ověřit pochopení učiva. Naše škola mohla zakoupit dvě sady zařízení včetně příslušenství v rámci účasti na projektu Oranžová učebna pořádaném Nadací ČEZ. Děkujeme za finanční podporu. Obě sady hlasovacího zařízení jsou primárně v učebnách fyziky, díky tabletům jsou však využívány i v jiných předmětech.

    Projekt GJVJ 2015

    Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

    Projekt, který skončil 31. 12. 2015, přinesl možnosti zlepšení výuky jazyků formou jazykových kursů pro vyučující i pro studenty. Za peníze z tohoto projektu vycestovali studenti francouzštiny do Normandie a čtyři vybraní zástupci z tříd vyššího gymnázia jeli za odměnu do jižní Anglie. Oba zájezdy, na které vyjelo celkem 73 studentů, byly s výukou v místním jazyce.

    Dále nám projekt přinesl možnost doplnit prostřednictvím Čtenářských dílen školní knihovnu, která se tak rozrostla o řadu titulů současné literatury.

    Mezinárodní kuchyně – cesta která spojuje

    Mezinárodní projekt Comenius, kterého se účastní zástupci České republiky, Německa, Turecka, Itálie a Litvy.

    Cílem projektu, který bude probíhat v letech 2013 – 2015 je poznávat národní kuchyně účastnických zemí a vytvořit společnou mezinárodní kuchařku.

    Badatelsky orientovaná výuka

    Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/27­.02945

    Popis projektu:

    Cílem projektu bylo vybavit laboratoře a učebny tak, aby byla studentům umožněna badatelsky orientovaná výuka fyziky, chemie a biologie, a tím došlo ke zkvalitnění výuky těchto předmětů na Gymnáziu J. V. Jirsíka.

    Projekt řeší problém nedostatečného vybavení k výuce přírodovědných předmětů (chemie, biologie, fyzika) a nedostatečného zájmu studentů o navazující studium těchto oborů, tedy i nedostatek kvalifikovaných odborníků v těchto oborech na trhu práce. Cílem projektu je zatraktivnit výuku těchto předmětů a přesvědčit žáky, že věnovat se studiu technických a přírodovědných oborů se vyplatí jim i společnosti.

    V rámci projektu byly nakoupeny demonstrační soupravy, měřící systémy včetně laboratorních notebooků s příslušným softwarem, laboratorní stoly, mikroskopy, hvězdářský dalekohled, 3D tiskárna či 3D scanner. Realizací projektu dojde k výraznému zvýšení informační gramotnosti žáků zvýšením využití moderních informačních a komunikačních technologií při výuce biologie, chemie a fyziky.

    Doba realizace projektu: 1/2014 – 2/2015

    Rozpočet projektu: 4,1 mil. Kč

    Dotace: 3,4 mil. Kč

    Edison

    EDISON je mezinárodní projekt zprostředkovávaný neziskovou organizací AIESEC, která sdružuje přes 100 000 studentů ze 124 zemí světa.

    Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. 


    Projekt GJVJ 2012

    Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

    Projekt skončil 31. 8. 2014 a během jeho trvání byly vytvořeny vzdělávací materiály, které jsou sdíleny v databance vzdělávacích materiálů MŠMT nebo jsou dostupné na následujících odkazech:


    Čtenářská gramotnost Dějiny literatury Lit. a jaz. seminář

    Cizí jazyky Reálie AJ Reálie NJ Latinská gramatika
    Chemie Obecná chemie Organická chemie

    Matematika Goniometrické funkce Analytická geometrie Deskriptivní geometrie
    Biologie Botanika Biologie člověka Zoologie
    Fyzika Praktika 1.r. Praktika 2.r.

    ZSV Psychologie Výchova k občanství

    Estetická výchova Dějiny umění Dějiny hudby

    Zeměpis Regionální geografie Krajinná sféra

    Člověk a příroda Abiotické faktory Člověk a zdraví


    Dotkni se 20. století

    Tříletý vzdělávací projekt Národního muzea, financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, si klade za cíl více zapojit paměťové instituce do výuky dějin 20. století na základních a středních školách.

    Autoři projektu chtějí žáky oslovit atraktivním způsobem –prostřednictvím expozic, výstav, sbírkových předmětů – autentických dokladů minulosti a jejich příběhů. S využitím moderních technologií,digitalizovaného obsahu kulturních institucí, ale např. i replik sbírkových předmětů ve výuce dějepisu se tak dějiny 20. století přiblíží studentům opravdu téměř na dosah.

    Jsme pilotní školou tohoto projektu.


    Češi a Němci ve 40. letech 20. století

    Projektu, který finančně zajišťoval OP VK 1.1 Práce s mimořádně nadanými studenty a trval 1,5 roku se účastnili společně naši studenti a studenti z partnerského gymnázia v bavorském Chamu. Během loňského roku studenti získávali a zpracovávali informace o desítkách lidských osudů v období čtyřicátých let 20. století.Informace pocházejí od pamětníků, z obecních kronik a archívů i z odborné literatury.

    Výsledkem práce bylo vydání sborniku stejného jména a vytvoření 11 výstavních panelů, které může škola bezplatně zapůjčit případným zájemcům.Z panelů předkládáme ukázky. V případě zájmu o tuto výstavu kontaktujte Mgr. V.Kojana, který byl garantem projektu na naší straně.


    Systémová implementace IT do přímé výuky

    Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

    Projekt skončil 30. června 2010.