Gymnázium J. V. Jirsíka a představenstvo Společnosti J. V. Jirsíka se zármutkem oznamují, že dne 6. 2. 2021 nás navždy opustil Mons. Václav Kulhánek. Ztrácíme v něm jednoho z našich nejstarších absolventů, dlouholetého předsedu Společnosti J. V. Jirsíka a „dobrého ducha naší školy,“ jak jsme páteru Kulhánkovi často neformálně říkali.

  

Václav Kulhánek se narodil 14. 2. 1930 v Drahově u Veselí nad Lužnicí v rodině zedníka a drobného hospodáře. Od útlého věku byl veden k víře a ministroval v kostele. Kvůli oční vadě, kterou v dětství trpěl, si navykl spoléhat se při učení na sluchovou paměť. Jak dosvědčí všichni, kteří pátera Kulhánka osobně znali, fenomenální paměť byla po celý život jednou z jeho četných předností.

  

Na konci druhé světové války nemohl nastoupit na gymnázium a byl pracovně nasazen v rafinerii lihu. Svůj sen studovat na Jirsíkově gymnáziu si splnil až po válce, v letech 1945-1949. Naše škola v něm získala vynikajícího studenta a stala se jeho milovanou alma mater, na niž se vždy rád vracel a s níž byl až do konce života v čilém kontaktu. 

 

Po maturitě nastoupil Václav Kulhánek do kněžského semináře, ten však byl roku 1950 komunistickým režimem zrušen a mladý seminarista se dostal k pomocným technickým praporům do Komárna. Tuto náročnou službu ukončil v roce 1953, avšak ani tehdy nemohl studovat vytoužené kněžství. Po dobu následujících 19 let tedy pracoval jako dělník v továrně na železobetonové prefabrikáty ve Veselí nad Lužnicí.  


Šanci na splnění svého snu Václav Kulhánek znovu získal díky politickému uvolnění roku 1968. Českobudějovický biskup Josef Hlouch mu umožnil dálkově studovat teologii v Litoměřicích a o pět let později byl Václav Kulhánek vysvěcen na kněze. Stal se kaplanem českobudějovického biskupství a v tomto poslání zúročil své bohaté životní zkušenosti. V roce 1983 začal působit i jako soudce církevního soudu a roku 1997 jako kancléř českobudějovického biskupství. O tři roky později se stal kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Mikuláše. 


 

Po sametové revoluci se Václav Kulhánek spolu s dalšími osobnostmi zasloužil o obnovení pomníku J. V. Jirsíka u Černé věže a zejména o založení Společnosti J. V. Jirsíka, která si dala za cíl dále pečovat o památku tohoto někdejšího biskupa a zakladatele našeho gymnázia. Jako dlouholetý předseda Společnosti J. V. Jirsíka se páter Kulhánek podílel na vydávání naší ročenky a organizaci oslav školních výročí, jež vyvrcholily roku 2018 připomínkou 150 let existence Jirsíkova gymnázia. Naši školu Václav Kulhánek rád navštěvoval, setkával se na besedách se studenty, jako pamětník spolupracoval na jejich seminárních pracích a každoročně vítal žáky prvního ročníku na slavnostním zahájení školního roku v kostele sv. Václava. Zároveň byl jakýmsi spojovacím článkem mezi několika generacemi absolventů a nositelem vzpomínek na desítky let historie naší školy.  


Václav Kulhánek zůstane v naší paměti jako člověk nesmírně čestný, laskavý, vzdělaný a inspirativní. Jsme velice hrdí na to, že byl svému milovanému gymnáziu věrný až do konce. Čest jeho památce! 

Václav Kuneš